java算法-滑动窗口的最大值


题目描述

给定一个数组和滑动窗口的大小,请找出所有滑动窗口里的最大值。

例如,如果输入数组 [2, 3, 4, 2, 6, 2, 5, 1] 及滑动窗口的大小 3,那么一共存在 6 个滑动窗口,它们的最大值分别为 [4, 4, 6, 6, 6, 5]

注意:

 • 数据保证 k 大于 0,且 k 小于等于数组长度。

样例

输入:[2, 3, 4, 2, 6, 2, 5, 1] , k=3

输出: [4, 4, 6, 6, 6, 5]

解法

利用双向队列,保证队列头部存放的是最大值的下标,当队列头部下标过期时弹出。

细节:

 • 当数组元素小于队列头部下标对应的元素时,在队列尾部中插入数组元素下标。(如果队列尾部有比该元素小的元素,先弹出,再插入。)
 • 当数组元素大于或等于队列头部下标构成的元素时,弹出元素直至队列为空,再插入数组元素下标。
import java.util.Deque;
import java.util.LinkedList;

/**
 * @author bingo
 * @since 2018/12/12
 */

class Solution {
  /**
   * 求滑动窗口的最大值
   *
   * @param nums 数组
   * @param k 滑动窗口的大小
   * @return 最大值构成的数组
   */
  public int[] maxInWindows(int[] nums, int k) {
    if (nums == null || k < 1 || k > nums.length) {
      return null;
    }
    Deque<Integer> queue = new LinkedList<>();
    int[] res = new int[nums.length - k + 1];
    for (int i = 0; i < k; ++i) {
      if (queue.isEmpty()) {
        queue.addLast(i);
      } else {
        if (nums[queue.getFirst()] < nums[i]) {
          while (!queue.isEmpty()) {
            queue.removeFirst();
          }
        } else {
          while (nums[queue.getLast()] < nums[i]) {
            queue.removeLast();
          }
        }
        queue.addLast(i);
      }
    }

    for (int i = k; i < nums.length; ++i) {
      res[i - k] = nums[queue.getFirst()];
      if (nums[i] < nums[queue.getFirst()]) {
        while (nums[queue.getLast()] < nums[i]) {
          queue.removeLast();
        }
      } else {
        while (!queue.isEmpty()) {
          queue.removeFirst();
        }
      }
      queue.addLast(i);
      if (i - queue.getFirst() == k) {
        queue.removeFirst();
      }
    }
    res[nums.length - k] = nums[queue.getFirst()];
    return res;
  }
}

测试用例

 1. 功能测试(输入数组的数字大小无序;输入数组的数字单调递增;输入数组的数字单调递减);
 2. 边界值测试(滑动窗口的大小为 0、1、等于输入数组的长度、大于输入数组的长度);
 3. 特殊输入测试(输入数组为空)。