Python学习笔记_数据排序方法


1. 原地排序:采用sort()方法,按照指定的顺序排列数据后用排序后的数据替换原来的数据(原来的顺序丢失),如:

复制代码 代码如下:

data1=[4,2,6,432,78,43,22,896,42,677,12]
data1.sort()
data1 #原来的顺序被替换
[2, 4, 6, 12, 22, 42, 43, 78, 432, 677, 896]

2. 复制排序:采用sorted()内置函数,按照指定的顺序排列数据后返回原数据的一个有序副本(原来的顺序保留),如:

复制代码 代码如下:

data1=[4,2,6,432,78,43,22,896,42,677,12]
data2=sorted(data1)
data1
[4, 2, 6, 432, 78, 43, 22, 896, 42, 677, 12] #原顺序保留
data2
[2, 4, 6, 12, 22, 42, 43, 78, 432, 677, 896] #对副本排序